Aktivnosti koje KPZ ZT Zenica poduzima za vrijeme pandemije virusa korona

Prateći aktualnu situaciju u vezi sa pandemijom virusa korona uprava Kazneno – popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica je prve mjere na sprečavanju zaraze osuđenih osoba / zatvorenika i zaposlenika Zavoda poduzela već sredinom februara 2020.g.

Direktor Zavoda je naime naložio da se zbog pretpostavke da bi u narednom periodu moglo doći do usložnjavanja epidemiološke situacije preventivno izvrši popunjavanje svih postojećih kapaciteta za skladištenje hrane za osuđene osobe.

Analizirajući svakodnevnu situaciju u vezi sa pandemijom u Bosni i Hercegovini i okruženju direktor Zavoda je zajedno sa menadžmentom 03.03.2020.g. na sastanku stručnog kolegija naložio da svi pomoćnici direktora poduzmu potrebne mjere opreza u svrhu preveniranja zaraze virusom korona, pri čemu je pomoćnik direktora za poslove zdravstvene zaštite zadužen da predloži mjere opreza za osuđene osobe i zaposlenike Zavoda.

Već 06.03.2020.g. na narednom sastanku stručnog kolegija pomoćnik direktora za poslove zdravstvene zaštite je zadužen da u saradnji sa drugim sektorima sačini jasne procedure preventivnog djelovanja te da se odrede prostorije koje će služiti kao karantin u slučaju potrebe.

Sektor za poslove zdravstvene zaštite je dana 11.03.2020.g. sačini protokol za smanjenje rizika od zaraze virusom korona, kojim su detaljno definirane procedure koje se trebaju poduzimati u Zavodu u navedenu svrhu.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dana 16.03.2020.g. odlukom br. 408/2020 proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo pravde je aktom br. 04-45-933/20 od 12.03.2020.g. svim zavodima za izvršenje krivično-pravnih sankcija naložilo provođenje određenih mjera i poduzimanja aktivnosti na predupređenju širenja i zaraze virusom korona.

Shodno tome 16.03.2020.g. na sastanku stručnog kolegija je donesena odluka da se do daljeg zabrani korištenje svih vidova vanzavodskih pogodnosti te da se zabrane svi vidovi posjeta koje osuđene osobe primaju od strane članova porodice i prijatelja.

Pomoćnik direktora za poslove zdravstvene zaštite je obavezan da uspostavi stalni kontakt sa Kriznim štabom Zeničko – dobojskog kantona te da poduzima i predlaže sve potrebne i propisane epidemiološke mjere.

Mjere koje su preduzete sa ciljem preveniranja zaraze osuđenih osoba i zaposlenika se ogledaju u sljedećem:

 

 • Direktor Zavoda je sa neposrednim saradnicima održao sastanke sa predstavnicima kolektiva osuđenih osoba, a na kojima su isti upoznati sa novonastalom situacijom usljed zaraze koronavirusom, te preduzetim mjerama;
 • Obustavljeno je korištenje svih vanzavodskih pogodnosti osuđenim osobama i posjete od strane porodica i drugih lica osuđenim i pritvorenim osobama;
 • Direktor Zavoda kontinuirano razmatra mogućnost donošenja rješenja o uvjetnom otpustu osuđenim osobama koje su ispunile zakonske uvjete, a iz razloga smanjenja broja osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora;
 • Obezbjeđene su prostorije za prijem novih osuđenih i pritvorenih osoba u kojima se prati zdravstveno stanje u pogledu simptoma zaraze kako bi se mogle preduzeti dalje adekvatne mjere;
 • Komunikacija sa strankama i nadležnim organima obavlja se isključivo putem pošte, telefona i elektronskim putem;
 • Pokrenuta je izrada zaštitnih pamučnih maski za potrebe zaposlenika i osuđenih osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne u ovom Zavodu, te nabavljena zaštitna oprema (naočale, odijela, rukavice i sl.)
 • Pojačana je dezinfekcija svih radnih prostora (kancelarija) kao i dezinfekcija hlorom svih staza u Zavodu, te su postavljena dva donirana dezinfekciona tunela na koji način zaposlenici dezinficiraju odjeću i obuću prilikom dolaska na posao u skladu sa donesenom naredbom direktora Zavoda;
 • Maske i rukavice su obavezne za sve zaposlenike, kao i održavanje socijalnog rastojanja, a u posljednje vrijeme se mjeri i registruje temperatura zaposlenika prilikom dolaska na posao;
 • Za radno angažovane osuđene osobe (u osuđeničkoj kuhinji, restoranu, redari, u pogonu i sl,) maske i rukavice su obavezne, dok za ostale osuđene osobe nije obavezno nošenje maski, s tim da je zabranjeno okupljanje u grupama
 • Boravak u prostorijama za upražnjavanje vjere (mesdžid, kapela) je od samog početka bio zabranjen, te je nakon djelimičnog ublažavanja mjera od strane Kriznog štaba dozvoljeno da osuđene osobe islamske vjeroipovijesti mogu zajedno obavljati podne – namaz i ikindija –nam, dok osuđene osobe katoličke i pravoslavne prema rasporedu mogu odlaziti u kapelu
 • Zaposlenici stariji od šezdeset godina starosti su upućeni na korištenje drugog dijela godišnjeg odmora za 2019. godinu ili prvog dijela godišnjeg odmora za 2020. godinu, kao i drugi zaposlenici, a sve vodeći računa o nesmetanom funkcionisanju Zavoda;
 • Zaposlenicima je naloženo prijavljivanje eventualnih kontakata sa zaraženim osobama ili osobama za koje postoji sumnja da su zaraženi, a u kojem smislu se popunjavaju anketni listići;
 • Pored navedenih mjera sprovode se i druge mjere u cilju sprečavanja bolesti izazvane virusom korona (Covid -19) među osuđenim osobama i zaposlenicima ovog Zavoda a koje direktor Zavoda naloži na sjednicama stručnog kolegija i drugim sastancima za čije izvršenje zaduži određene osobe, o čemu se sačinjavaju i zapisnici.

 

Uprava Zavoda

 

22

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.